fbpx
Украина
1 BGN = 23.05 UAH

Столица – Киев

Валута – Украинска гривна UAH

В страната се допускат чуждестранни граждани на възраст над 12 години само при наличие на сключена медицинска застраховка в регистрирана застрахователна компания в Украйна, покриваща КОВИД-19 за времето на престоя и предоставяне на един от следните документи:
– документ за пълна ваксинация срещу COVID-19 с ваксини, одобрени от Световната здравна организация;
– сертификат за COVID, който потвърждава ваксинацията срещу COVID-19 с една или повече дози ваксини, одобрени от Световната здравна организация;
– отрицателен резултат от ПСР тест, направен до 72 часа или антиген тест, направен до 48 часа от преминаването на границата.
– удостоверение за възстановяване от преболедуван COVID – 19. Прилага се само в случаите, когато Украйна е сключила споразумение за взаимно признаване на сертификатите за COVID със страната, издала сертификата.
Лицата под 12 години са освободени от изискванията за представяне на сертификати или тестове.
Не е необходима регистрация преди пътуването.

Визовият режим за краткосрочно пребиваване на български граждани в Украйна се определя на основание действащото към момента Споразумение между ЕС и Украйна за улесняване издаването на визи. Съгласно посоченото споразумение всички граждани на страни-членки на ЕС могат да пребивават на територията на Украйна БЕЗ ВИЗА до 90 дни в рамките на 6 месеца. Важно е да знаете, че на вход в страната трябва да представите паспорт, който следва да бъде валиден минимум до края на вашия престой в страната. Няма изискване за брой празни страници. С лична карта няма да бъдете допуснати на територията на Украйна.
За престой повече от 90 дни, задължително е получаването на виза и регистрацията в съответното териториално подразделение на Министерството на вътрешните работи на Украйна.
Считано от 14.12.2014 г. в Украйна е въведено изискване за доказване на минимални финансови средства при влизане в страната от всички чужденци, с изключение на определени категории лица като дипломати, официални делегации и др. Тези условия касаят, както краткосрочно пребиваващите, така и тези чужденци, които преминават транзит през страната. Чужденецът следва да докаже наличие на средства в размер на 50 евро за всеки ден престой плюс 5 дни.

Условията на решението на Кабинета на министрите на Украйна (КМУ) №884/04.12.2014 г., с което беше въведено изискването за доказване на минимални средства са както следва:

1. Размер на минималните, необходими средства – Размерът представлява 20 пъти утвърдения за Украйна жизнен финансов минимум за 1 човек за 1 месец, който ежегодно се залага в закона за държавния бюджет. Конкретно, сумата която трябва да притежава чужденеца за един ден престой е равна на жизнения финансов минимум (ЖФМ) за 1 месец разделен на 30 и умножен по 20, т.е. SUM = ЖФМ /30 х 20. Съгласно постановлението чужденецът трябва да притежава средства за планираните дни престой + 5 дни, т. е при планиран престой 2 дни трябва да се докажат средства за 2+5= 7 дни.

2. Притежаването на необходимите средства може да бъде удостоверено/доказано по следните начини:
– средства в брой в украинска валута или в чуждестранна конвертируема валута (препоръчително в долари САЩ или евро);
– документ, потвърждаващ, че необходимата сума може да бъде получена от банкова институция в Украйна;
– международна дебитна/кредитна карта, придружена с документ от банката, потвърждаващ наличието на необходимите средства в нея;
– документ за предплатено настаняване и храна в Украйна;
– договор за туристически услуги (ваучер);
– писмо-потвърждение от лицето, което по чиято покана чужденецът посещава Украйна потвърждаващо, че то се задължава да покрие разходите по престоя и напускането на страната;
– пътен билет за завръщане на чужденеца до държавата на постоянното му местоживеене или до трета страна.

3. Изискването за притежаване на финансови средства не засяга следните категории чужди граждани, влизащи в Украйна:
– чужденци, притежаващи разрешение за пребиваване;
– държавни и правителствени глави, членове на парламенти, техническия персонал, придружаващ делегацията, членовете на семействата на посочените лица, които пристигат по покана на Президента на Украйна, Парламента на Украйна, Кабинета на министрите на Украйна, Парламента на АР Крим, Министерския съвет на АР Крим, министрите и други централни органи на изпълнителната власт на Украйна;
– служители на ООН и членове на техните семейства, които влизат в Украйна с документи за задгранично пътуване, издадени от ООН;
– чужденци и лица без гражданство на възраст под 18 години;
– чужди туристи на круиз;
– членове на екипажа на военни кораби и самолети, които пребивават в Украйна съгласно установения ред;
– членове на екипажа на чуждестранни невоенни кораби и самолети;
– членове на екипажа на граждански въздухоплавателни съдове на международни авиолинии и членове на влаковия персонал на международни влакове, когато се намират на летищата и гарите (станциите), указани в разписанието за движение;
– ръководители на чужди дипломатически и консулски представителства, членове на дипломатическия персонал, консулски длъжностни лица, административно-технически и обслужващ персонал на дипломатически и консулски представителства, служители от апарата на военния аташе и търговските представителства и техните съпругзи, деца и родители, намиращи се на издръжка на указаните лица;
– служителите на МВнР на чужди държави, които посещават Украйна по служба и имат дипломатически или служебен паспорт, и членовете на техните семейства;
– длъжностни лица на международни организации, които посещават Украйна по служба, служители в представителствата на такива организации в Украйна, а също така служители в представителства на чужди държави при международни организации, имащи шаб-квартира в Украйна, които се ползват с дипломатически привилегии и имунитет, а също така и членовете на техните семейства;
– чужденци и лица без гражданство, попадащи под закрилата на закона на Украйна „За бежанците и лицата, нуждаещи се от временна закрила”.

– изисквания за пътувания на деца – с придружител или без придружител:
Всяко дете до 16 г. при влизане в Украйна следва да има валиден паспорт, оригинал и копие на акт за раждане. В случай, че детето пътува само с единия родител или с друг придружител следва да бъдат представени съответно декларация за съгласие от другия родител или декларация за съгласие от двамата родители към придружителя. В случай, че детето пътува само следва да има декларация от двамата родители за съгласие. Декларациите следва да бъдат нотариално заверени и преведени на украински език от заклет преводач. В случай, че единият родител е починал или лишен от родителски права е необходимо заверено и преведено копие на акта за смърт или съответно съдебното решение за отнемане на родителските права;

– ваксинации:
В Украйна няма изисквания за притежаване на задължителни ваксинации както от възрастни, така и от деца, влизащи и пребиваващи в страната;

– изисквания за пътуващите с автомобил, пътни такси:
При влизане в Украйна с автомобил следва да представите:
– талон на автомобила (малък);
– застраховка „Гражданска отговорност“, която е валидна на територията на страната – удостоверено със „Зелена карта“.
В случай, че автомобилът не е Ваша собственост следва да представите и нотариално заверено пълномощно от собственика.
В Украйна няма пътни такси за леките автомобили, собственост на чужди граждани, влизащи в страната. Автомобил с българска регистрация, собственост на български гражданин може да престои на територията на Украйна до 1 година (без да бъде регистриран на митнически внос).

– контролни органи на движението по пътищата, глоби, правни норми в случай на ПТП:
В Украйна контролен орган за движението по пътищата е „Патрулна полиция“ и Държавна служба за безопасност на транспорта /за товарни автомобили/.
Глобите за нарушение на правилата за пътното движение се налагат от „Патрулна полиция“, въз основа на съставен протокол, подписан от съответните длъжностни лица. Основанията и размерът на глобите се определят от Кодекса за административните нарушения на Украйна. След получаване на наказателното постановление сте длъжни в рамките на 15 дни да заплатите пълния размер на глобата, което можете да направите в повечето банкови клонове с представяне на постановлението или само с неговия номер и дата.

В случай на ПТП на територията на Украйна трябва да знаете следното:
– съгласно украинското законодателство при ПТП е задължително да уведомите и изчакате пристигането на длъжностното лице от „Патрулна полиция“, което да състави протокол за произшествието;
– решение по всички протоколи за ПТП в Украйна взема съдът след кратко съдебно производство. Делото се води в съда, в чиято териториална зона е настъпило ПТП-то;
– в случай, че в резултат на ПТП-то има пострадал човек, органите на „Патрулна полиция“ могат да задържат Вашия автомобил за провеждане на следствена техническа експертиза.

ВАЖНО: Зачестяват случаите на извършени законови нарушения от български граждани, водачи на моторни превозни средства. Незаплащането в срок на наложен акт за административно нарушение / фиш води до автоматична забрана за влизане на закононарушителя за определен срок в Украйна. Обръщаме Ви внимание, че информационните системи на Министерството на вътрешните работи (Патрулна полиция) и Държавната гранична служба не са свързани, поради което дори и своевременно да заплатите съответната глоба пред органите на МВР на Украйна, е необходимо да мине период от няколко дни или седмица, за да може информацията за заплатеното задължение да достигне до граничните служители, за да отменят забраната за влизане.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВРЕМЕННО ОКУПИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА УКРАЙНА – КРИМ:
Съгласно Постановление № 367/04.06.2015 г. на Кабинета на министрите на Украйна влизането на чужденци и лица без гражданство във временно окупираната територия на Украйна и излизането от нея се осъществява през контролно-пропускателни пунктове, като се предоставя паспорт и специално разрешение, издадено от териториалния орган на Държавната миграционна служба по местопребиваване на чужденеца или лицето без гражданство.

За получаване на специалното разрешение чужденецът или лицето без гражданство представя:
– заявление;
– паспорт;
– документ, потвърждаващ пребиваването в Украйна на законно основание;
– копие на страницата на документа с личните данни, както и превод на украински език;
– документ, потвърждаващ целта на влизането на окупираната територия;
– документ, потвърждаващ наличието на достатъчни финансови средства за пребиваване в Украйна;
– три бр. снимки 3.5 x 4.5 см.
Българските граждани следва да имат предвид, че анексираният от Русия полуостров Крим е украинска територия, въпреки че към момента тя не се контролира от Украйна. Съгласно украинското законодателство, чужденци и лица без гражданство могат да посетят Крим, преминавайки единствено през територията на Украйна. Ако дадено лице е влязло в Крим от територията на РФ или през летище или пристанище, което не се контролира от Украйна, то това лице е нарушило законодателството на Украйна и при установяване на такъв случай обикновено нарушителите биват включвани в списъка с нежеланите чужденци (забрана за влизане в Украйна). Също така, ако лицето е влязло в Крим от територията на РФ или неконтролирано от Украйна летище или пристанище, то не може да влезе от Крим в Украйна.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗОНАТА НА ОПЕРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ СИЛИ – ДОНБАС (част от Донецка и Луганска област):
Във връзка с продължаващия конфликт в Донецка и Луганска област режимът на посещение в тази зона (зона на операция на обединените сили – ООС) е специфичен и се осъществява въз основа на законите на Украйна „За особеностите на държавната политика за гарантиране на държавния суверенитет на Украйна във временно окупираните територии в Донецка и Луганска области“, „Правен статус на чужденците и лицата без гражданство“, „Относно държавната граница на Украйна“ и „За Държавната гранична служба (ДГС) на Украйна“ и директива на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) относно „Ред за контрола на движението на лица през разграничителната линия в Донецка и Луганска област“.
Поради крайно рисковата ситуация в зоната на бойните действия българските граждани се приканват да избягват посещения в тази част на Украйна, освен в неотложни случаи.

Адрес: П.К. 01023, гр. Киев, Украйна, ул. „Госпитальная” № 1
Телефон: +38044 2354389; +380442352202
Факс: +38044 235 51 19
Дежурни телефони в извънработно време: +380442467237;+380442467672
Факс: +38044 234 99 29

Работно време: 9.00 – 18.00 
Работно време с граждани: 09.00–12.00 
Е-mail: Embassy.Kiev@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/ukraine

Генерално консулство на Република България в Одеса, Украйна
Адрес: 65062, Украйна, гр. Одеса, ул. „Посмитного”, 9
Телефон: +38 048 746 65 54; +38 048 746 65 58
Факс: +38 048 746 65 48

Работно време: 9.00-17.30 
Работно време с граждани: Пн-чт 9.00-13.00, Пт 9.00-12.00 
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време: +380682930048;
Е-mail: Consulate.Odessa@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/ukrainegc

Страната има умереноконтинентален климат. Само на южния бряг на Крим климатът е субтропичен, средиземноморски. Повечето дни в годината са слънчеви, броят им достига 230 – 235. Основното количество валежи пада в топлия период от годината. През зимата почти в цялата страна вали сняг.

Средната годишна температура на въздуха варира от +5ºС…+7ºС на север до +11ºС…+13ºС на юг. Най-студеният месец е януари със средна температура на североизток от -7ºС…-8ºС, а на южния бряг на Крим +2ºС…+4ºС. Най-топлият месец е юли. По това време средната температура в южната част на Крим е +25ºС, в южните райони на страната +22ºС…+23ºС, на север – +17ºС…+19ºС.

Можете да се запознаете с Украйна по всяко време на годината. Летните месеци са по-подходящи за морски почивки на юг, а любителите на ски отиват в Карпатите от ноември до март.

Голямото разнообразие от природни пейзажи, климатични условия и национални култури е довело до уникалната идентичност на регионите на Украйна. Във всеки от тях туристите ще намерят невероятно красиви места и вълнуващи забележителности.

Киев

Киев е столицата и най-големият град на страната. Люлката на древна Киевска Рус, концентрацията на основните исторически паметници и културното „сърце“ на Украйна. Трудно е да не се поддадете на очарованието на Андреевския спуск – място, където атмосферата на стария Киев се усеща особено остро. Ако искате да видите частица от града от времето на Древна Рус, не пропускайте Златната порта – точно копие на старата главна порта на Киев. Особено възхищение предизвикват столичните църкви: катедралата „Св. София“ (построена през 11 век), Киево-Печерската лавра, катедралата „Св. Михаил“, църквата „Св. Андрей“. Вземете фуникуляра нагоре по хълма Владимирская и ще видите прекрасна гледка към града и могъщия Днепър. Любителите на изкуството няма да пропуснат възможността да се запознаят с културата на украинците в Националния художествен музей. А за да усетите духа на Киев, вечно млад и чувствен, разходете се по главната улица на страната – Хрещатик. Не пропускайте да опитате невероятно вкусни национални ястия – борш, кнедли, пиле Киев.

Лвов

Лвов е неофициалната културна столица на Западна Украйна. Градът, който дълго време е бил част от много държави, е съхранил архитектурните и национални традиции на различни народи. Истински пример за средновековна европейска архитектура е площад Ринок, който е видял шведския и полския крал, руския цар Петър I. Именно тук се намират истинските перли на архитектурата – Кметството, Италианския двор, историческия музей „Черно Камяница“. Оценете великолепието на Лвовската опера, построена през 19 век в нео-ренесансов и необароков стил. Не се отказвайте от удоволствието да опитате невероятно кафе Лвов, чийто вкус и аромат са легендарни.

Одеса

Одеса е морски курорт в Украйна, който заслужено се нарича Южна Палмира. Широките пясъчни плажове, красивата архитектура на стари къщи и, най-важното, уникалната, оригинална атмосфера на града привличат много туристи тук. Слезте до морето по прочутите стълби Потемкин, които имат 192 стъпала. Разходете се по живописната улица Дерибасовская, заобиколена от великолепни сгради в стилове барок, класика и ар нуво. Не пропускайте възможността да се полюбувате на един от най-красивите театри в Европа – Одеската опера. И не забравяйте да разгледате колоритния пазар Privoz, където цари атмосфера на хумор и добра природа.

Харков

Харков е индустриален и научен център на страната, град на романтици и прагматици. Тук се намира един от най-големите площади в Европа – Площадът на свободата. Недалеч от него стои исторически паметник от съветския период – огромна къща с шпил. Пример за сталинския стил ампир удивлява въображението със своето величие, особено впечатляващо през нощта, когато е осветено. Интерес за туристите ще представляват древните храмове на града – катедралите Покров и Успение Богородично, които са построени през 17 век. Харков е известен с красивите си фонтани, включително „Огледалния поток“, „Каскадата“ и целия „Площад на фонтаните“. А ето и един от най-пикантните музеи в страната – Музеят на секса.

Запорожие

Запорожие е град на славни казаци и нови технологии. Най-популярното място сред туристите е историческият и културен комплекс „Запорожка Сич“, който се намира на легендарния остров Хортиция. Тук можете да се потопите в невероятно вълнуващата история на украинските рицари – запорожките казаци. Любителите на индустриалния туризъм могат да очакват водноелектрическата станция Днепър, екскурзии до индустриалните гиганти Днепроспецстал, Запорожстал и др. В Запорожие има интересни музеи – историята на оръжията и историята на авто-мото бизнеса „Phaeton“. Най-малките туристи ще се зарадват на детската железница, която се простира на 9 км.

Черновци

Черновци е стар княжески град, „украински Париж“. Древният град изумява с разнообразието си от архитектурни паметници и паркови площи. Основната атракция е сградата на университета, която преди е била резиденция на митрополитите. Величественият архитектурен комплекс, изпълнен в различни стилове, се състои от три сгради. Феновете на европейската архитектура няма да останат безразлични, възхищавайки се на Театралния площад и кметството, невероятна къща-кораб. В Черновци дори централната жп гара е архитектурен паметник от началото на 20-ти век, построен във виенския стил Ар Нуво.

Днепър

Днепър е един от индустриалните центрове на страната, град на контрасти и живописни пейзажи. Любимо място за разходка на гражданите и гостите е булевард Екатеринославски, където са разположени магазини, бутици, ресторанти и кафенета. Друго чудесно място за разходка е градският насип, най-дългият в Европа. Не пропускайте да посетите Монашеския остров, на който се намира църквата „Св. Никола“ със златен купол, най-големият паметник на Тарас Шевченко в страната и красивият водопад „Ревуцки праг“.

  • Украинците са изключително дружелюбни и гостоприемни хора. Винаги са готови да помогнат на туристите, да покажат известни и не толкова известни забележителности на своя град. Те могат да говорят дълго за любимите си места и страната си.
  • За разлика от европейците и американците, украинците не се усмихват просто на улицата. И това не е от постоянно лошо настроение или недоволство. Това е наследство от съветския период. Но ако се усмихнете на минувач, той определено ще ви отговори с искрена усмивка.
  • С украинците можете да говорите за всичко, освен за здраве, пари и лични дела. 
  • Украинците общуват на украински и руски. В големите градове повечето хора разбират и говорят английски. Но дори и украинец да не ви разбере, той ще се опита да се обясни по всякакъв възможен начин – с жестове, изражения на лицето или просто да ви насочи на правилното място.
  • Ако ще подарите букет на жител на Украйна, имайте предвид, че броят на цветята трябва да е нечетен. Даването на четен брой растения е лоша поличба.
  • Много украинци са доста суеверни. Те вярват, че не трябва да изхвърляте боклука след залез слънце, да се ръкувате през вратата, да оставяте празни бутилки на масата или да си подсвирквате на закрито.
  •  
loader-image
Киев, UA
14:04, 21/07/2024
temperature icon 32°C
облачно
Humidity Humidity: 40 %
Pressure Pressure: 1010 mb
Wind Wind: 1 mph
Wind Gust Wind Gust: 4 mph
Clouds Clouds: 100%
Visibility Visibility: 0 km
Sunrise Sunrise: 05:10
Sunset Sunset: 20:57